vouchers-goodwillGoodwill Vouchers are here.  There will only be 60 vouchers handed out per month.  If all 60 are given out already for each month, no more will be handed out until the first of the next month.  Must have valid ID with current address from the Fox Cities to receive the vouchers.  Each family can only receive Goodwill vouchers once per calendar year.  Please call us (920-739-3192) to see if they are still available each month before coming.

Cov Goodwill Vouchers rau xyoo 2016 tuaj txog lawm.  Yog neej xav tau kev pab los ntawm Goodwill no tuaj nqa cov voucher ntawm koos haum Hmoob (Hmong American Partnership) no.  Peb tsuas muaj 60 daim voucher tauj ib hlis xwb.  Yog 60 daim ntawv tas lawm no ces yuav tau tos txog lub hli tom ntej tso mam li muaj dua 60 daim tshiab.  Ua ntej nej tuaj nqa cov voucher, nej yuam tsum muaj ntaub ntawv (License or ID) kom qhia tau hais tias nej nyob hauv cov zos Fox Cities no thiaj li tuaj nqa tau.  Ib tse neeg tsuas pub tuaj nqa ib zaug tauj ib xyoo xwb.  Hu xov tooj (920-739-3192) tuaj noog seb puas tshuav lawm tso mam tuaj nqa.

Pin It on Pinterest

Share This