Back to School Supplies

Back to School Supplies

Do you need backpacks and school supplies for your children for this upcoming school year? If so, come in to the Hmong American Partnership and register to reserve these for your children. Pathways Church is partnering with Mission Church and Celebration Church to offer free clothes, haircuts, food, school supplies for those who need it at Pierce Park on Saturday August 27 from 10AM to 3PM. You can either go there yourself and see if there are any left or you can make sure there are supplies reserved for you by coming to the Hmong American Partnership and reserving yours. You need to come into the office to make your reservation. We will not accept calls to reserve supplies as we will need your information. You must be available to personally pick up the items on Saturday August 27th between 10AM to 3PM.

Yog koj xav tau ris tsho, zaub mov, ntawv rau mi nyuam kawm ntawv, hnab ev ntawv, los yog txiav mi nyuam plaub hau no tuaj xam phaj rau ntawm koos haum hmoob no. Koj yuav tsum khoom mus nqa cov khoom no nhubSaturday August 27 thaum 10 tev sawv ntxov mus txog 3 tev yav tsaus ntuj. Txoj kev pab no yog los ntawm cov ntseeg Vaj Tswv hu ua Pathways Church, Mission Church thiab Celebration Church nyob hauv Fox Valley no. Yog koj xav tau cov khoom no, koj yuav tsum tuaj xam phaj hauv koos haum hmoob. Peb tsis xam phaj hauv xov tooj es koj yuav tau tuam xam phaj hauv koos haum hmoob xwb nawb.

Pin It on Pinterest